Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds Släktforskarklubb
 
Start
 
Program
 
Stadgar
 
Nybörjare?
 
Bli medlem
 
Kamratcirkel
 
Styrelsen
 
Protokoll
 
Kartor
 
DNA-länkar
   
Andra länkar
 
Stadgar för Askersunds Släktforskarklubb antagna vid årsmöte 2020-03-17
och gällande fr o m 2021-01-01.Organisations-/föreningsnummer ... med säte i Askersunds kommun.

Dessa stadgar ersätter helt eller delvis de av klubben vid medlemsmöte 1984-09-24 antagna.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


§ 1

Namn och ändamål
Föreningens namn är Askersunds Släktforskarklubb, nedan kallad klubben.
Klubbens ändamål är att förena dem som är intresserade av släktforskning inom Askersunds kommun, stödja dem med råd, anvisningar och information, befrämja utbyte av erfarenheter samt medverka till ett gott samarbete med myndigheter, arkiv, bibliotek och andra institutioner.
§ 1b

Ideell förening
Klubben är en ideell förening.


§ 2

Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


§ 3Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av ordförande och kassör, två i förening.
För ekonomiska åtaganden, som ej överstiger 1000 kronor tecknas klubbens firma även av ordförande eller kassör, var för sig.


§ 4

Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.


§ 5Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall uppkommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.
I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


§ 6Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall i skriftlig form vara inlämnad till styrelsen minst en månad före årsmötet. För genomförande av ändring fordras att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar för ändring.


§ 7Klubbens upplösning
För upplösning av klubben fordras beslut på ett ordinarie möte och på närmast följande årsmöte, varvid minst 3/4 av medlemmarna röstar för beslutet. Minst 4 (fyra) medlemmar skall vara närvarande. Klubbens tillgångar överlåtes till Askersunds kommunbibliotek.KLUBBENS MEDLEMMAR


§ 8

Medlemskap
Medlemskap erhålles av fysisk person som anmäler sitt intresse och betalar den fastställda årsavgiften senast 28 februari.
Medlem som inte senast 28 februari har betalat årsavgiften får anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs ur medlemsförteck-ningen.


§ 9

Rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
"             har rätt till information om klubbens angelägenheter
"             skall följa klubbens stadgar och beslut som fattas av klubbens beslutande organ.
              Den som motarbetar klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbart skadar                      klubbens intressen kan uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan               att medlemmen inom rimlig tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de                       omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
"             skall betala medlemsavgift och eventuella andra avgifter som beslutas av klubben
"             har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom i händelse av klubbens                           upplösande.
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE


§ 10


Årsmöte
Årsmötet hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 14 dagar i förväg tillställas medlemmarna på ett eller flera av följande sätt:
via mail eller vanlig post, anslag, annons i lokalpress, på klubbens facebooksida samt på webbsidan.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben, skall detta anges i kallelsen.
(Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall bifogas kallelsen alternativt finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns att tillgå.)


§ 11


Rösträtt
Rösträtt har envar medlem som betalat medlemsavgiften och är personligen närvarande vid årsmötet. Röstning genom ombud (s k fullmaktsröstning) gäller ej.


§ 12

Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.


§ 13

Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben.


§ 14
Ärenden vid årsmötet
Vidårsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd (vem/vilka som har rösträtt.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning. (Eventuella övriga frågor anmäls här.)
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-
    året.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling och fastställande av budget för det       kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från       medlemmarna (motioner).
12. Val av (ena året)
      a) klubbens ordförande för två år
      b) två ledamöter (dock ej kassör) för två år
      c) två suppleanter med för dem fastställd turordning för ett år.
      d) två revisorer och en revisorssuppleant för ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej           deltaga.
      e) Utseende av två ledamöter av valberedning för ett år.

Val av (andra året)
      a) kassör för två år
      b) en ledamot för två år
      c) två suppleanter med för dem fastställd turordning för ett år.
      d) två revisorer och en revisorssuppleant för ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej           deltaga.
      e) Utseende av två ledamöter av valberedning för ett år.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller       annan avgörande betydelse för klubben får inte fattas, om den inte varit med i kallelsen.
      Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas av årsmötet.
.


§ 15


Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% av medlemmarna begär det. Sådan framställning skall göras skriftligt och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte, skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på ett sätt som styrelsen har bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på klubbens webbsida och anslås på lämplig plats.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och beslutanderätt gäller vad som sägs i §§ 12 och 13.VALBEREDNINGEN


§ 16
Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av två personer, varav en är sammankallande, utsedda av årsmötet. Valberedningen skall senast en månad före årsmötet avge sina förslag till styrelsen. Valberedningen har även att till årsmötet föreslå presidium (mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare).REVISORER


§ 17
Revision
Revisorerna är två till antalet och avgör sinsemellan vem, som skall vara sammankallande.
Revisorssuppleanten ersätter ordinarie revisor vid förfall för denne.
Revisorerna har att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en månad före årsmötet.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.STYRELSEN


§ 18
Sammansättning
Styrelsen, som väljes av årsmötet, består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter och skall bestå av både kvinnor och män. De ordinarie ledamöterna är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en enskild ledamot.
Styrelsen har att efter årsmötet hålla ett konstituerande sammanträde, varvid de olika styrelseposterna (förutom ordförande och kassör) fördelas.
Mandattiden för de ordinarie ledamöterna är två år med tre respektive två växelvis avgående ledamöter. Ena året väljes ordförande och två ledamöter, andra året väljes kassör och en ledamot.
Suppleanternas mandattid är ett år. Suppleanterna ersätter ordinarie ledamöter i inbördes turordning som fastställs av årsmötet.
Styrelsen kan utse en eller flera adjungerade ledamöter för längre eller kortare tid. Sådan ledamot kan av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.§ 19

Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt
att tillse att för klubben gällande lagar och bindande regler iakttas
"    verkställa av årsmötet fattade beslut
"    planera, leda och fördela arbetet inom klubben
"    ansvara för och förvalta klubbens medel
"    tillställa revisorerna räkenskaper enligt § 18
"    förbereda årsmöte§ 20Kallelse, beslutmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta om ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning (sms, epost). Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådana beslut anmälas vid det närmast följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.§ 21Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller till annat organ eller till enskild medlem. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Webbansvarig
Anders Eriksson