Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds Släktforskarklubb
 
Start
 
Program
 
Stadgar
 
Nybörjare?
 
Bli medlem
 
Kamratcirkel
 
Styrelsen
 
Protokoll
 
Kartor
 
DNA-länkar
   
Andra länkar
 
>Förslag till nya /reviderade stadgar har sänts ut på remiss till medlemmarna.
Eventuella yttranden ska ha inkommit till styrelsen under adress Anders Eriksson eaberiksson@hotmail.com senast 2020-03-01.
De nya stadgarna kommer förhoppningsvis att antas vid årsmötet 2020-03-17.


Stadgeförslaget antogs vid det p g a pandemin försenade årsmötet 2020-10-20. De nya stadgarna gäller fr o m 2021-01-01 och finns att läsa här.
(Du får scrolla lite efter ingressen. Tekniken är inte alltid samarbetsvillig...)
De "gamla" stadgarna gäller alltså fram till årsskiftet. ____________________________________________________________________________________________________

Stadgar för Askersunds Släktforskarklubb
antagna vid medlemsmöte 1984-09-24§ 1 Klubbens namn är Askersunds Släktforskarklubb.


§ 2


Klubbens ändamål är att inom Askersunds kommun förena dem som är intresserade av släktforskning, stödja dem med råd, anvisningar och information, befrämja utbyte av erfarenheter samt medverka till ett gott samarbete med myndigheter, arkiv, bibliotek och andra institutioner.


§ 3
Medlemsskap erhålles av den, som anmäler sitt intresse och betalar den fastställda årsavgiften.


§ 4
Styrelsen, som väljes av årsmötet, består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
De ordinarie ledamöterna är: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare.
Styrelsens mandattid är 2 år med 3 respektive 4 växelvis avgående ledamöter. Första gången väljes ordförande, kassör och en suppleant för en tid av 2 år, övriga för en tid av 1 år.


§ 5


Årsmötet väljer också:
a) en valberedning på 3 personer
b) 2 st revisorer.


§ 6

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när någon av de andra ledamöterna så önskar.


§ 7

Årsmöte skall hållas under 1:a kvartalet. Kallelse skall ske senast 14 dagar i förväg, skriftligt eller med annonsering.


§ 8Övriga sammanträden anordnas när styrelsen så finner påkallat eller när minst 1/3 av medlemmarna så påfordrar.
Kallelse till sådant möte skall ske senast 8 dagar i förväg, skriftligt eller med annons.
Ärenden att behandla skall vara styrelsen tillhanda senast 9 dagar före sammanrädet.


§ 9

Alla förenings- och styrelsesammanträden skall protokollföras. För årsmötet utses två, för övriga sammanträden en justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


§ 10


Rösträtt har den som betalt medlemsavgiften.
Vid val med lika röstetal avgör lotten.
Vid lika röstetal i övriga frågor avgör ordförandens mening.


§ 11 Räkenskaper föres per kalenderår och revideras före årsmötet. Årsavgiften fastställs av årsmötet.


§ 12

Styrelsens ordförande och kassör tecknar firma var för sig upp till ett belopp av 500:-. Vid belopp däröver tecknar de tillsammans.


§ 13För upplösning av klubben fordras beslut på ett ordinarie möte och på närmast följande årsmöte, varvid minst 3/4 av medlemmarna röstar för beslutet.
Minst 4 medlemmar skall vara närvarande.
Klubbens tillgångar överlåtes till kulturnämnden i Askersunds kommun.


§ 14Förslag till ändring av dessa stadgar skall i skriftlig form vara inlämnad till styrelsen minst en månad före årsmötet.
För genomförande av ändring fordras att minst 2/3 av de närvarade medlemmarna röstar för ändring.


Webbansvarig
Anders Eriksson