Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Kamratcirkel

Nybörjare?

Bli medlem

Program

Styrelsen

Protokoll

Länkar
Årsmötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Askersunds Släktforskarklubb

Styrelsemöte 2018-09-04
Plats: Vuxenskolan
Närvarande: Ingvar Sandström, Bo Karlsson, Lars-Åke Strömberg, Anders Eriksson, Gunnel Cunei och Britt Östensson.

1, Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat.
2. Föregående protokoll från 2018-03-20 genomlästes och godkändes.
3. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit.
4. Rapporter. De som deltog på släktforskardagarna i Växsjö den 1-2 september informerade.
Beslutades att klubben ej skall delta på Askersundsmässan den 21-22 september.
5. Kommande aktiviteter. 11/9 Hans Eriksson, gamla torp under Stjärnsund, 6/10 tjärbränning i Råstena, 13/11 erfarenhetsträff och 11/12 Lucia.
6. Kassarapport. Sparkontot: 3.274:- och företagskontot: 2.189:-. Fortfarande är det 14 medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för år 2018 trots påstötningar. Kassören får i uppdrag att efterhöra om de fortfarande vill vara medlemmar.
Beslutades att priset för antavla är 50:- kronor.
7. Övriga frågor. Beslutades att meddelanden skall ske via mail. Kamratcirklarna fortsätter även i höst. Anders mailar ut tiderna.
8. Nästa styrelsemöte. Nästa möte blir den 9 oktober kl. 13.00.
9. Ordföranden avslutar mötet.

Ingvar Sandström, ordf.

Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2018-04-27


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson