Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Årsmötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE 2020-10-20. Plats: Matsalen, Sjöängen, Askersund.
Närvarande var 9 medlemmar.

§ 1 Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes. § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande valdes Anders Eriksson och till sekreterare Britt Östensson.

§ 3 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
Till justerare/rösträknare valdes Bo Karlsson och Eva Apelgren.

§ 4 Årsmötets stadgeenliga utlysande.
Årsmötet har utlysts enligt stadgarna och dels genom mail och facebook.

§ 5 Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 6 a) Verksamhetsberättelse.
Ordföranden läste den av styrelsen upprättade verksamhetsberättelsen för år 2019, vilken godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 b) Balans- och resultaträkning.
Kassarapporten upplästes och godkändes. Balansräkningen visade att tillgångarna uppgår till 5.316:-. Årets förlustresultat blev 309:-.

§ 7 Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen lästes och lades till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för år 2021.
Medlemsavgiften för år 2021 bestämdes till 100:-/person.

§ 10 Förslag från styrelsen (propositioner) och inkomna förslag från medlemmarna.
a) Nya stadgar.
Styrelsen har utarbetat ett nytt förslag till stadgar (vilka bilägges protokollet) att ersätta de tidigare från 1984-09-24.
Årsmötet beslutar att antaga nya stadgar att gälla från och med 1 januari 2021.

b) Motioner.
Inga motioner hade inkommit.

§ 11 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
Årsmötet beslutar att välja:
Anders Eriksson, ordförande omval 2 år
Åsa Westerberg, sekreterare nyval 2 år
Lars-Åke Strömberg, kassör kvarstår 1 år
Gunnel Cunei, ledamot omval 2 år
Bo Karlsson, ledamot kvarstår 1 år
Christina Wetterstrand Strandberg, suppleant omval 2 år
Eva Apelgren, suppleant nyval 1 år
Benny Gadde, revisor omval 1 år
Håkan Jörger, revisor omval 1 år
Hans Eriksson, rev.suppleant omval 1 år
Beträffande valberedning hänsköts det ärendet till ett senare tillfälle.

§ 12 Övriga frågor.
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 13 Avslutning.
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.


Britt Östensson, sekr. Anders Eriksson, ordf.


Bo Karlsson Eva Apelgren

Reviderad 2020-10-26


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson