Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Årsmötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE 2019-03-19. Plats: Näckrosen, Norra Bergen, Askersund.
Närvarande var 18 medlemmar.

§ 1 Årsmötets öppnande
      Ordföranden Ingvar Sandström hälsade alla välkomna och förklarade       årsmötet öppnat.

§ 2 Årsmötets utlysande
      Årsmötet har utlysts enligt stadgarna.

§ 3 Fastställande av dagordning
      Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 4 Val av årsmötesfunktionärer
      a) till ordförande valdes Ingvar Sandström
      b) till sekreterare valdes Britt Östensson
      c) till justerare/rösträknare valdes Eva Apelgren

§ 5 Verksamhetsberättelse
      Lars-Åke Strömberg läste den av styrelsen upprättade       verksamhetsberättelsen för år 2018, vilken godkändes och lades till       handlingarna.

§ 6 Kassarapport
      Kassarapporten upplästes och godkändes. Balansräkningen visade att       tillgångarna uppgår till 4.525:-. Årets förlustresultat blev 490:-.

§ 7 Revisorernas berättelse
      Revisionsberättelsen lästes och lades till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
      Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

§ 9 Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
      Anders Eriksson, ordförande 1 år (2019) fyllnadsval
      Britt Östensson, sekreterare 1 år (2019) kvarstår
      Lars-Åke Strömberg, kassör 2 år (2019-2020) omval
      Gunnel Cunei, ledamot 1 år (2019) kvarstår
      Bo Karlsson, ledamot 2 år (2019-2020) omval
      Christina Wetterstrand Strandberg, ersättare 1 år (2019) omval
      Ingvar Sandström, ersättare 1 år (2019) nyval
      Benny Gadde, revisor 1 år (2019) omval
      Håkan Jörger, revisor 1 år (2019) omval
      Hans Eriksson, revisorsuppleant 1 år (2019) omval
      Hans Eriksson, valberedningen 1 år (2019) omval
      Eva Apelgren, valberedningen 1 år (2019) omval

§ 10 Årsavgift för år 2020
        Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2020 skall vara 100:-/person.

§ 11 Verksamhetsförslag
        Årsplaneringen för år 2019 har sänts ut till medlemmarna.

§ 12 Rapporter
        Inga rapporter fanns.

§ 13 Frågor
        Hans Eriksson efterlyste idéer om hur vi skall bli fler medlemmar.         Styrelsen fick uppdraget.

§ 14 Avslutning
        Mötet avslutades med kaffe och dopp.


Britt Östensson, sekr.

Ingvar Sandström, ordf.

Eva Apelgren, justerare

Reviderad 2019-03-21


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson