Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Kamratcirkel

Nybörjare?

Bli medlem

Program

Styrelsen

Protokoll

Länkar
Årsmötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE 2018-03-13. Plats: lokal Aspön, Sjöängen.

Närvarande var 14 medlemmar.

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Ingvar Sandström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Årsmötets utlysande
Årsmötet har utlysts enligt stadgarna.

§ 3 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 4 Val av årsmötesfunktionärer
Till ordförande valdes Ingvar Sandström.
Till sekreterare valdes Britt Östensson.
Till justerare/rösträknare valdes Anders Eriksson.

§ 5 Verksamhetsberättelse
Sekreteraren läste den av styrelsen upprättade verksamhetsberättelsen för år 2017, vilken godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Kassarapport
Lars-Åke Strömberg redogjorde för årets resultat som blev minus 2.964:-.

§ 7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes och lades till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

§ 9 Val av styrelseledamöter och valberedning
Ledamot Ingvar Sandström, ordförande 2 år (2018-2019)
Ledamot Britt Östensson, sekreterare 2 år (2018-2019)
Ledamot Lars-Åke Strömberg, kassör 1 år (2018)
Ledamot Anders Eriksson, 2 år (2018-2019)
Ledamot Bo Karlsson, 1 år (2018)
Ledamot Gunnel Cunei, 2 år (2018-2019)
Ersättare Christina Wetterstrand Strandberg, 1 år (2018)
Revisor Benny Gadde, 1 år (2018)
Revisor Håkan Jörger, 1 år (2018
Ersättare Hans Eriksson, 1 år (2018)
Valberedning Hans Eriksson, 1 år (2018)
Valberedning Eva Apelgren, 1 år (2018)

§ 10 Årsavgift för år 2019
Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2019 skall vara 100:-/person.

§ 11 Verksamhetsförslag
Årsplaneringen för år 2018 har sänts ut till medlemmarna.

§ 12 Rapporter
Inga rapporter fanns.

§ 13 Frågor
Hans Eriksson efterlyste idéer om hur vi skall föra ut vårt budskap och locka nya medlemmar till vår förening. Ett alternativ var att lägga ut på facebook eller genom Nerikes Allehanda "Händer i Askersund". Lars-Åke fick uppdraget att föra in i NA. En annan idé är att starta "kamratcirkel" som diskuterades.
§ 14 Avslutning
Mötet avslutades med kaffe och smörgås och underhållning av Uno Sandqvist med visor av "Den Blyge".

......................................................
Britt Östensson, sekr.

......................................................
Ingvar Sandström, ordf.

justerare

...............................
Anders Eriksson

Reviderad 2018-04-27


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson